“Rentoni - internetowa aplikacja, która przypomni Tobie i znajomym o rzeczach pożyczonych”

Poniższy regulamin został stworzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zakres usług świadczonych przez Administratora Serwisu Pożyczone.pl, jego prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności, a także prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

Definicje

1. Serwis – serwis internetowy Pożyczone.pl.
2. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Grupa MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPlab Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Limanowskiego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000284284, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 779-23-15-348.
3. Regulamin – dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
4. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
5. Login – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
6. Rejestracja – proces prowadzący do stworzenia własnego Konta.
7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Postanowienia wstępne

1. Serwis Pożyczone.pl jest udostępniany Użytkownikom przez spółkę Grupa MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPlab Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Limanowskiego 7 (60-743).
2. Przedmiotem działalności serwisu Pożyczone.pl jest tworzenie i przechowywanie informacji o przedmiotach pożyczonych oraz generowanie powiadomień przypominających o zbliżającym się terminie oddania przedmiotu.
3. Korzystanie z Serwisu Pożyczone.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczne z akceptacją wszelkich postanowień Regulaminu oraz ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
a) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
b) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
e) umieszczenie na Koncie danych osobowych oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

Zasady korzystania z serwisu

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Niezbędnym do korzystania z Serwisu jest posiadanie dostępu do sieci Internet, wraz z programem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto pocztowe e-mail.
3. Utworzenie i użytkowanie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkownika wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty określonej w Cenniku.
5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://123.rentoni.com/signup. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych Funkcjonalności. Usunięcie Profilu Użytkownika z Serwisu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci na adres support@rentoni.com

Dane osobowe i polityka prywatności

1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w “Polityce Prywatności“.
2. Administratorem danych osobowych jest GRUPA MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPlab Spółka komandytowa, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
5. Użytkownik Serwisu akceptuje zasady wykorzystywania plików cookies w celu rejestracji wizyt na stronie internetowej, pokazania najbardziej popularnych fragmentów strony, dostarczania innych informacji bardzo przydatnych przy podnoszeniu jakości witryny oraz wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą zainteresować Użytkownika. Zasady wykorzystania plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności .

Zablokowanie/usunięcie konta

1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści umieszczonych na Koncie Użytkownika i/lub zablokowania Konta Użytkownika w przypadku, gdy:
a) uzna działania Użytkownika za szkodliwe dla Serwisu, Administratora, bądź innych Użytkowników,
b) Użytkownik łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
c) Użytkownik umieści na Koncie treści bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z przepisami prawa, propagujące przemoc, nienawiść, naruszające normy moralne lub dobre obyczaje.
2. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Odpowiedzialność

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
2. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu na adres: support@rentoni.com
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
5. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się pod adresem : http://www.rentoni.com/footer/terms-of-service/pl/
2. Administrator może w każdej chwili bez podawania przyczyn zmienić Regulamin. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez ogłoszenie w Serwisie i opublikowanie zmodyfikowanego Regulaminu na stronie Serwisu. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci kontynuowania współpracy. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Uczestnik musi odstąpić od korzystania z usług Serwisu poprzez usunięcie swojego konta.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili umieszczenia go w Serwisie.